هسته آمورفهسته آمورف

Core specification Core stack thickness Window width (Min.) Window length (Min.) Core height Core width
Core No. a(mm) ± b (mm) (c) mm (d) mm ± (e) mm ±
ETACC-100 16.0 1.00 20.0 70.00 45.0 1.00 52.00 1.00
Core length Length of magnetic path Effective cross-sectional area of core Window area Area product Weight
(f) mm ± lm (cm) Ac (cm 2) Wa (cm 2) Ap (cm 4) W (gms)
102.0 3.00 25.0 5.90 14.0 82.6 1060