پروژه های تحقیقاتی• انجام طرح پژوهشی با عنوان “تحقیق در فواصل تست سیستم های حفاظتی پست های فوق توزیع و انتقال” با شرکت برق منطقه ای یزد.

• انجام طرح پژوهشی با عنوان “کاهش خطای رله دیستانس در اثر حالت های گذرای ترانسفورماتور ولتاژ خازنی” با شرکت برق منطقه ای یزد.

• بررسی علل کاهش بازدهی خط استخراج سرب و روی (کارخانه سرب و روی بافق)

• مقایسه خواص مکانیکی و متالورژیکی آندایز معمولی و آندایز رنگی با استفاده از نانورنگدانه های فلزی

• افزایش چسبندگی پوشش الکترولس نیکل فسفر به زمینه – آلومینیوم با استفاده از میان لایه اکسید آلومینیوم آندی

• ساخت و بررسی آرایه های نانولوله های دیاکسید تیتانیوم با استفاده از اکسیداسیون آندی به منظور استفاده به عنوان کاتد سلول خورشیدی

• ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی آلومینا/روتیل روی آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و بررسی رفتار خوردگی آن

• تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر مورفولوژی و خواص فتوکاتالیک اکسید تانتالوم نانوساختار

• ایجاد پوشش اکسیدی توسط الکترولیت حاوی استات کلسیم روی آلیاژ AZ31 منیزیم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و بررسی رفتار خوردگی آن

• ایجاد پوشش اکسیدی توسط الکترولیت حاوی افزودنی تنگستات سدیم روی آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و بررسی رفتار خوردگی آن

• ایجاد پوشش اکسیدی توسط الکترولیت حاوی افزودنی پرمنگنات پتاسیم روی آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و بررسی رفتار خوردگی آن

• بررسی تاثیر جریان پالسی و افزودنی بر خواص پوشش نانو کامپوزیتی آلومینا/روتیل روی آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی