خدمات آزمایشگاهی


شرکت یکتا مبدل پارس


نمایندگی آزمایشگاه بیم گستر تابان در استان یزد

ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تخصصی آنالیز مواد

خدمات قابل ارائه
آنالیز XRF
آنالیز XPS
آنالیز FESEM
آنالیز BET
آنالیز XRD و GRAZING
آنالیز TEM و HRTEM
آنالیز EDS و MAP
آنالیز FTIR و ATR
آنالیز DLS و پتانسیل زتا
آنالیز DSC - TGA - DTA